Abu ‘Ubaydah ibn al-Jarraah
رصي الله عنه

The Prophet (ﷺ) said Abu ‘Ubaydah ibn al-Jarraah will be in Paradise….

Sa’eed ibn Zayd
رصي الله عنه

The Prophet (ﷺ) said Sa’eed ibn Zayd will be in Paradise….

Sa’d ibn Abi Waqqaas
رصي الله عنه

The Prophet (ﷺ) said Sa’d ibn Abi Waqqaas will be in Paradise….

Abd al-Rahmaan ibn ‘Awf
رصي الله عنه

The Prophet (ﷺ) said Abd al-Rahmaan ibn ‘Awf will be in Paradise….